Saigon Autotech tròn 13 năm tuổi, tổ chức độ âm thanh xe hơi