CÔNG TY TNHH LUNG-CHEN

Website: https://www.lch-cvt.com.tw/h/index?key=837010199372

Lĩnh vực kinh doanh: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.

Slogan: “Can assist customers to create brand effects – Your most trusted partner” (Tạm dịch: Hỗ trợ khách hàng tạo ảnh hưởng thương hiệu – Đối tác đáng tin cậy nhất của bạn”)


Category: Thông tin nhà trưng bày